loading

ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

แชร์ :

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง โดยในประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีโดยสรุป ดังนี้

1. สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล
2. สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลแล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทย์ ดังต่อไปนี้
    2.1 ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
    - ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล
    - พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน และแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว
    2.2 ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกัน 1,000 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
    - สถานพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้สองเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล
    - พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยสองคน
    - แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยสองคนประจำตามเวลาที่กำหนดในเวลาทำงานปกติคราวละไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง และยานพาหนะพร้อมที่จะนำส่ง ลูกจ้างส่งสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยพลัน

 

 

          บริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพโดยให้บริการทีมแพทย์และพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เราให้บริการด้านการจัดหาพยาบาลประจำโรงงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เราคัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านงานพยาบาลและมีใบรับรองประกอบวิชาชีพ ซึ่งเราให้บริการพยาบาลประจำโรงงาน ในเขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และกทม. โดยเราให้บริการงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการแบบครบวงจร

- บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพประจำโรงงาน
- บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมเรื่องการทำ CPR ปีละ 1 ครั้ง
- จัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จัดทำห้องพยาบาล และระบบห้องพยาบาล สำหรับโรงงานและสถานประกอบการ
- จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
- บริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องและปลอดภัย
- บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล
- บริการประสานงานทีมตรวจสุขภาพประจำปี

 

โทรศัพท์ : 063-593-6987, 083-077-9936, 095-796-9839 (เบอร์สมัครงาน)
Line ID : 0635936987
เว็บไซต์ : https://wecarelifegroup.com