loading

การบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพยาบาล

บริการของเรา

  • มีระบบการจัดการ หากมีปัญหาติดต่อผู้จัดการได้ทันที
  • มีการสอนงาน ก่อนเริ่มทำงานจริง และตรวจการพยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • มีที่ปรึกษาจัดการพยาบาล รับฟังเรื่องร้องเรียนต่างๆ
  • สต็อกยา และควบคุมบริการให้คำปรึกษาการจ่ายยาให้พนักงานใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลข้างเคียง
  • จัดทำสรุปรายงานการใช้ห้องพยาบาลแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย มีการบริหารระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การลงบันทึกการใช้งานประจำวัน บันทึกการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รายการยาประจำเดือนสามารถนำข้อมูลมาเรียกดูย้อนหลังได้ มีโปรแกรมการใช้ ห้องพยาบาล เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปและexcel ตามความเหมาะสมขนาดของโรงงาน หากโรงงานมีคอมพิวเตอร์ในห้องพยาบาล
We Care Group
We Care Group
  • มีพยาบาลอาชีวอนามัยในทีมให้คำปรึกษาเรื่อง Bubble and Seal โรคจากการทำงาน การประเมินปัญหาสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพหลังการเจ็บป่วย เพื่อกลับเข้าทำงาน คลินิกโรคจากการทำงาน และการจัดโปรแกรมในการดูแลรักษาฟื้นฟูที่เหมาะสม อีกทั้งพยาบาลอาชีวอนามัยในทีม สามารถให้คำแนะนำด้านสิทธิ์การรักษา การชดเชย การทดแทน การเคลม ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  • บริการรับสั่งซื้อยาในราคาพิเศษให้ทางโรงงาน
  • เน้นความพึงพอใจ และการดูแลผู้ใช้บริการโดยมีการวัดประเมินความพึงพอใจ
  • บริการ Walkthrough server 1 ครั้ง/ปี ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ