loading

บริการส่งผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

บริการติดต่อประสานงาน เพื่อนำส่งลูกจ้างไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยพลัน

We Care Group
We Care Group